Mekke'deki Kor Par?as?【電子書籍】[ M. M?nir Gadban ]

   

<p>Allah’?n yaratt??? en aziz varl?k olan insan? kurtarmak ve mutlu etmek ?sl?m D?ni’nin ana gayesidir. ?nsan?m?z? ?a?k?na ?eviren kavram karga?as?n?n zirveye ula?t??? bu zamanda ortaya s?r?len kurtulu? ve mutluluk form?llerinin art?k yalama olmas?, ?sl?m’?n d???nda kalan sistemlerin ifl?s?n? hayk?r?rken, ?sl?m m?c?hidlerine d??en ?nemli g?revlerden birisi, sistemlerin takdim ettikleri de?er ?l??lerini ve yeti?tirdikleri insan tiplerini ilmin net ?????nda ve elle tutulur kesinlikte ortaya koymakt?r. Tarih boyunca de?er ?l??lerinin m?naka?a edildi?i ?sl?m-k?f?r yahut ?sl?m-c?hiliyet sava??, d?nyalar?n? bilgisizli?in zindan etti?i insanlar? ayd?nl??a ??karmak gayesiyle ba?lam??, g?sterdi?i sonsuz geni?li?e ve m?samahaya ra?men en kat? tepkilere maruz kalm??t?r. Bu y?n?yle tarih, bir garabetler sahnesidir; en ?ok m?samaha g?steren, en ac?mas?z h?cumlara hedef yap?l?r. Bunu anlamak i?in, Ras?lullah’?n muamelesiyle O’na yap?lanlar? mukayese etmek yeterlidir. ?sl?m’a sald?ranlar, bilgisizlikleri ve k?r saplant?lar? sebebiyle insanlardan ba?ka yarat?klara yak??an nitelikleri kendilerine ?iar edinenlerdir. ?sl?m’?n g?zelliklerinden ve y?ksek gayelerinden haberi olmayan bir kimse, e?er i?inde k?t?l?k ta??m?yorsa, onu ?sl?m’?n de?er ?l??leriyle ruhland?rarak ?nce topluma, sonra insanl??a kazand?rmak bir derece kolayd?r. Fakat hi?bir ?eyle tatmin olmayan, herkese y?ksekten bakan, hizmetleriyle donand??? k?le ve hizmet?ilerini insan bile saymayan, en basit hatalara en a??r cezalar? az g?ren, herkese h?kmetme derdiyle k?vranan, yarat?c?s? Y?ce Allah’a kulluk yolunda aln? secdeye gelmeyen bir y?rt?c?dan insan yapmak, ne denli zordur. ?l?h? vahiyle ayd?nlanmayan ne olursa olsun, bug?n uydurulmaya, yar?n bozulup de?i?tirilmeye mahk?mdur. B?yle toplumlarda insan, deneme tahtas?d?r. Bu sebeple kendisiyle her g?n bir ba?ka ?ekilde kar??la?an insan, kendisine sayg?y? yitirmi?, ba?kalar?na da de?er vermez h?le gelmi?tir. Bu u?urum, bir ba?ka y?nden bak?ld???nda; kendilerini yaratan Allah’?n koydu?u ebed? nizamdan ba?kalar?na teslim olanlar?n ac? sonudur. Bu eserin konusu olan, az?l? m??riklerden Utbe bin Reb?a’n?n k?z?, Bedir sonras?n?n Mekke ba?kan? Eb? S?fyan’?n kar?s?, Emev? Devleti’ni kuran Mu?viye’nin anas? Hind, Mekke Fethi’ne kadar Kur’?n’a s?rt ?eviren, cahil? sistemin yeti?tirdi?i bir kad?nd?r. Bu devre i?inde onun; kocas?n? daima k?t?ye te?vik eden, kafas?na uymayan her ?eyi reddeden, iliklerine kadar kin, kibir, gurur ve hasetle dolu bir y?rt?c?dan yahut bir kuduz m?ptel?s?ndan fark? yoktur. Bu sebeple daima huzursuzdur. G?n?l rahatl???yla ge?irdi?i dakikas? yoktur. B?t?n bunlar ne u?runa? Sadece bir hi?! Onun, babalar?ndan ve ?evresinden g?rerek kendine tanr? kabul etti?i putlara yapt??? y?llar boyu kulluk, takdim etti?i say?s?z kurban, i?ini ayd?nlatacak bir k?v?lc?m bile parlatamam??t?r. Mekke Fethi’nden sonraki Hind ise son derece huzurludur. M?sl?man olduktan sonra k?ld??? iki rek?t namazda duydu?u huzuru, y?llar boyunca hi?bir ?eyden duymam??t?r. Basit gibi g?r?nen bu b?y?k olay, i?te insanl??a ?sl?m’?n ka- zand?rd??? ruhun s?rr?n? hayk?rmaktad?r: En mutlu insan, Allah’a en yak?n insand?r. Bu da Allah’? anmakla ve O’na itaatla ger?ekle?ir. ?sl?m’a girmek, yeniden yarat?lmak gibidir. Bu sebeple; Hamza’n?n ci?erlerini ?i?nemekle tatmin olmayan Hind’le, ilerlemi? ya??na ra?men Allah yolunda cihad gayesiyle cepheden cepheye ko?an Hind aras?nda -cibilliyet d???ndabir al?ka g?remezsiniz. ??nk? o, Mekke Fethi’nden sonra Ras?lullah’?n ve ordusunun ya?att??? hu?? manzaras?n? evinin penceresinden -kendini alamayarakseyrederken ?rpermi?, sonra Ras?lullah’?n huzuruna giderek M?sl?man olmu?tur. B?ylece yeniden yarat?lan Hind’in bundan sonra tek gayesi, ?sl?m’a hizmet etmek ve Allah’?n d??manlar?na kar?? sava?mak olmu?tur. ??lerinde Hind’in de sava?t??? ve b?y?k hizmetler g?rd??? ?sl?m ordular?n?n fethetti?i topraklarda yeti?en Suriyeli m?cahid yazar muhterem M?nir Muhammed el-Gadb?n’?n say?s?z dersler ve ibretlerle dolu bu k?ymetli eserini Cenab-? Hakk’?n yard?m?yla ?lkemiz k?lt?r d?nyas?na kazand?rm?? bulunuyoruz. Yar?n?n m?c?hid ve m?c?hidelerinin yeti?mesinde bu gibi eserlerin faydal? olaca??na inan?yoruz. Bu vesile ile Ras?lullah’? ve ashab?n? seven m?c?hid ara?t?rmac?lar?m?z?; her biri kendi sahas?nda b?y?k kahramanlar toplulu?unu, insanl???n y?z aklar?n?, yani Ras?lullah’?n sah?b? ve sah?biyyelerini hi?biri kalmay?ncaya kadar T?rk kitapl???na kazand?rmaya ?a??r?yoruz. ?sl?m ?ncesi ve sonras? toplum hayat?n?n ?ok y?nl? bir tedk?kinin a??k bir ba?ar?s? olan bu eserde oldu?u gibi, bir sah?b?nin hayat?, b?t?n devreleriyle ve ?ahsiyetinin b?t?n y?nleriyle, okuyucular?n da anlay?? seviyeleri g?zetilerek ele al?nmal?d?r. Me?hur ve b?y?k sah?b?ler d???nda bu saha bo? say?l?r. ?zellikle bu ?al??malar?n, adlar? sadece an?l?p ge?ilen, olaylar aras?nda kaybolup gitmi? bulunan, fakat yapt?klar? b?y?k hizmetlerle b?y?k fetihlere kat?lan sah?b?ler ?zerinde yap?lmas? daha faydal? olur kanaatindeyiz. Ayn? zamanda bu gibi ?al??malar, Ras?lullah’?n ak?llara durgunluk veren sabr?n?n ve tahamm?l?n?n, denizler kadar engin m?samahas?n?n anla??lmas?na yard?mc? olur. Bunun yan?nda kat? ve k?r d???ncelerin h?cumlar?na ?sl?m’?n mukabele tarz?n? bug?n?n ve yar?n?n davet?ilerinin iyi anlamas? l?z?md?r. D?n buna ihtiya? bile g?r?lm?yordu. Fakat kitleler h?linde i? b?l?nmeler, bunu anlamaya mecbur edecektir. Bug?n M?sl?man toplumlar?n maruz kald??? illetlerden biri, “insan harcama” kanserinin sanat veya meziyet h?line gelmi? olmas?d?r. B?yle topluluklar?n bug?n ba?lay?p yar?n ba?aracaklar? hi?bir i? yoktur. Ba?ar?, Allah’?n emrine, Ras?lullah’?n s?nnetine sah?b? mant???yla itaat etmeye ve ?sl?m’? hayat nizam? olarak kabul etme?e ba?l?d?r. Y?ce Rabbimizden, Sevgili Peygamberimiz h?rmetine, i?imizde sah?b? karde?li?i ruhunu yeniden canland?rmas?n? diliyor, s?nnet-i seniyyesi ve y?ksek ahl?k?yla Ras?lullah’? i?imizde ya?atmaya bizleri muvaffak k?lmas?n? istiyoruz. Ba?ar?ya ula?t?ran ancak Allah’t?r. Ali H?srevo?lu Medine-i M?nevvere 14.02.1410 (Tan?t?m B?lteninden)</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。

※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。

※このページからは注文できません。

  • 商品価格:49円
  • レビュー件数:0件
  • レビュー平均:0.0(5点満点)